03.10.2017
A A A

Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)

Ovaj poziv ima za cilj da se unaprijede kapaciteti osoblja koje radi za velike kupce, kako bi se na taj način osigurao pristup malih i srednjih preduzeća velikim tržištima javnih nabavki, kao i unaprijedili kapaciteti MSP da učestvuju u tenderima većih razmjera.

Aktivnosti za koje se očekuje da budu realizovane od strane korisnika ovog poziva podrazumijevaju:
 
- organizaciju i upravljanje programom obuka za osoblje koje radi u centralnim institucijama koje sprovode proces javnih nabavki (CPBs),
- izbor odgovarajućih predavača,
- promocija i komunikacija u vezi programa obuka,
- izbor učesnika na obukama,
- podrška izabranim učesnicima. 
 
Za učešće u ovom pozivu, potencijalni aplikanti moraju formirati konzorcijum od najmanje dvije organizacije. Konzorcijum mora uključiti najmanje jedan Univerzitet ili obrazovnu instituciju i formirano tijelo za javne nabavke koje realizuje aktivnosti na nacionalnom nivou. Dodatno, potencijalni aplikanti moraju biti osnovani kao pravni subjekti u državama članicama EU i/ili zemlje učesnice u COSME programu. 
 
Ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 350.000€. Maksimalan iznos granta po projektu je 350.000€. Od strane Izvršne Agencije za MSP-a EK (EASME) očekuje se da će finansirati jedan projektni predlog. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 90% opravdanih troškova. EASME zadržava pravo da ne distribuira sva sredstva koja su na raspolaganju.
 
Rok za dostavu elektronskih aplikacija je 3. oktobar 2017. godine do 17h.
Više informacija na linku.